آخرین جلسه هماهنگی اولین کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در سفارت ایران در مالزی برگزار شد.
2016-07-22
آخرین جلسه هماهنگی اولین کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری  در سفارت ایران در مالزی برگزار شد.

آخرین جلسه هماهنگی جزئیات برگزاری کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در ایران پسا تحریم با حضور مشاور محترم روابط بین الملل دانشکده، جناب آقای دکتر ضیاء و نماینده اعضای هیآت علمی دانشکده، جناب آقای دکتر رضوانی و سرکار خانم شاهوردی، مسئول هماهنگی امور کنفرانس درمالزی در محل سفارت ایران در مالزی با حضور شخص سفیر محترم ایران در مالزی، سرکار خانم افخم برگزار شد. 
در این جلسه کلیه جزئیات مربوط به کنفرانس بحث و بررسی شد و رایزنی های اولیه درخصوص ارتباطات دانشکده با سفارت انجام گرفت. در این دیدار از سرکار خانم افخم جهت حضور در دانشکده کارآفرینی دعوت بعمل آمد و ایشان قبول دعوت نمودند.